Budżet Obywatelski MazowszaMazowszanie będą mieli szansę zmienić swoje najbliższe otoczenie. To w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W tym roku rusza pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 milionów złotych. W puli są pieniądze na projekty podregionalne i ogólnowojewódzkie

Zakup karetek, budowa placu zabaw czy realizacja zajęć dla dzieci – to pomysły, które będzie można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To pierwsza edycja BOM-u. Nabór projektów ruszy na początku marca. Jak podkreśla Leszek Przybytaniak, radny województwa mazowieckiego – Budżet Obywatelski Mazowsza ma służyć przede wszystkim mieszkańcom.

Projekty do Budżetu Mazowieckiego Mazowsza może zgłaszać każdy Mazowszanin bez ograniczeń wiekowych – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W puli BOM-u jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

JAKIE PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ?
Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich np. okobus, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKT?
Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

CZEGO MOGĄ DOTYCZYĆ PROJEKTY?
Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

JAK BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT?
Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty, Platforma będzie dostępna na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Nabór rusza 2 marca br. i potrwa do 31 marca br.

JAK BĘDĄ WYBIERANE PROJEKTY?
Od 1 kwietnia br. do 29 maja br. zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym, co do zgodności z prawem i w zakresie wykonalności technicznej. Projekty oceniać będzie powołany przez marszałka Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy zarząd województwa mazowieckiego.

KTO OSTATECZNIE WYBIERZE PROJEKTY?
Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej albo w siedzibie urzędu, lub w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące BOM – wskazówki jak poprawnie przygotować projekt, wykaz zadań województwa, mapa mienia, a także inspiracje dla projektodawców, dostępne będą na stronie internetowej bom.mazovia.pl. Utworzony został także profil na Facebooku @budzetobywatelskiMazowsza

WAŻNE TERMINY
· 2-31 marca 2020 r. – nabór projektów;

· 1 kwietnia-29 maja 2020 r. – ocena projektów;

· 20 lipca-16 sierpnia 2020 r. – głosowanie nad wyborem projektów;

· do 31 sierpnia 2020 r. – wyniki głosowania;

· rok 2021 – realizacja projektów

Komentarze