full screen background image

Karta rodziny osoby z niepełnosprawnościąOsoby niepełnosprawne oraz ich rodziny mogą korzystać z Karty rodziny osoby z niepełnosprawnością

Komu przysługuje karta tłumaczy Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia.

Program adresowany jest do rodzin osoby z niepełnosprawnością zamieszkujących pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miasta Radomia, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego jeżeli umieszczona w nich jest osoba z niepełnosprawnością.

Jak otrzymać „Kartę Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”?

Wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności Karty może złożyć:
1) pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel ustawowy lub jej
kurator;
2) rodzic osoby z niepełnosprawnością;
3) opiekun prawny osoby z niepełnosprawnością;
4) osoba prowadząca rodzinny dom wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych
dzieci;
5) rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci;
6) dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) w godzinach 7.30-15.30.

Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) oraz na stronie internetowej miasta.

Dzięki tej karcie można skorzystać z usług 17 podmiotów.

Karty rodziny osoby z niepełnosprawnością można uzyskać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Radomiu. Szczegółowy katalog ulg można znaleźć na stronie miasta.

Do tej pory w Radomiu zostało wydanych ponad 3700 kart.

Komentarze