Konkurs dla młodych reżyserówTeatr Powszechny w Radomiu zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu dla młodych reżyserów na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza. Pokłosiem pierwszej edycji konkursu był spektakl „Ferdydurke” w reż. Aliny Moś – Kerger. Przedstawienie zostało dostrzeżone i docenione przez krytyków teatralnych w całej Polsce. Zostało uhonorowane aktorską nagrodą zespołową na XIII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim oraz nagrodą za reżyserię na 44. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych / „Klasyka Żywa”. Spektakl jest w repertuarze radomskiego teatru.

Celem konkursu jest wspieranie promocji młodych reżyserów teatralnych, popularyzowanie twórczości i pogłębianie analizy utworów Witolda Gombrowicza oraz kontynuacja i wzbogacanie dorobku Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Organizatorem konkursu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – organizator Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Konkurs adresowany jest do absolwentów wydziałów reżyserii szkół teatralnych, których staż w zawodzie reżysera jest nie dłuższy niż 5 lat od uzyskania dyplomu.

Przedmiotem zainteresowania II edycji (2020) będą Adaptacje sceniczne dzieł Witolda Gombrowicza.

Do udziału w konkursie można zgłaszać nigdzie wcześniej nie prezentowane koncepcje przedstawień, wykorzystujące dowolne formy teatralne (spektakle dramatyczne, muzyczne, lalkowe i in.) oraz różne kombinacje tych form.

Główną nagrodą w konkursie jest sceniczna realizacja zwycięskiej koncepcji w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Premiera przedstawienia powstałego w oparciu o wybrany projekt odbędzie się na scenie kameralnej lub na scenie Kotłownia w dniu inauguracji XIV  Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Spektakl automatycznie włączony zostanie do konkursu na najlepszą inscenizację utworu Witolda Gombrowicza i wejdzie do repertuaru Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego.

Zgłoszenie (także na nośniku elektronicznym) powinno zawierać:

 1. Oryginalny scenariusz będący adaptacją prozy Witolda Gombrowicza.
 2. Krótką eksplikację reżyserską uwzględniającą założenia interpretacyjne i inscenizacyjne (w tym światło i dźwięk) – max. 5 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. ok. 9000 znaków).
 3. Koncepcję scenograficzną, zawierającą szkice scenografii i kostiumów (dodatkowo 2-3 kompletne projekty kostiumów z dołączonymi próbkami materiałów).
 4. Krótkie próbki muzyki (jeśli jest przewidywana w spektaklu).
 5. Szacowany kosztorys realizacji (wraz z honorariami dla reżysera i pozostałych twórców).
 6. Krótkie CV wszystkich proponowanych realizatorów wraz z wykazem ich dotychczasowych prac teatralnych.
 7. Dane kontaktowe.

Składane oferty powinny być adekwatne do proponowanych przez Organizatora warunków scenicznych – należy zwrócić uwagę na projektowaną wielkość obsady, wielkość i jakość użytych środków oraz możliwości techniczne – wielkość przestrzeni (małe i średnie formy).

Przed złożeniem projektu zalecany jest bezpośredni kontakt z Teatrem Powszechnym w celu zapoznania się z warunkami technicznymi i możliwościami inscenizacyjnymi obydwu scen. Wszystkie materiały potrzebne do opracowania koncepcji (opis wyposażenia oraz plany techniczne scen) można zobaczyć na stronie http://www.teatr.radom.pl/plany-scen

Ocena złożonych koncepcji przebiegać będzie w następujących etapach:

I etap – wstępna selekcja

Selekcji dokonuje jury w skład którego wchodzą: dyrektor Teatru Powszechnego, kierownik literacki, konsultant programowy, kierownik techniczny, artyści ściśle współpracujący z teatrem.

II etap – spotkania z wybranymi reżyserami

Wstępne rozmowy na temat ewentualnej realizacji, w tym na temat kosztów z tym związanych; autorzy wskazanych scenariuszy po konsultacji z dyrekcją powinni zaproponować optymalną obsadę.

III etap – wybór koncepcji

Wyboru dokonuje dyrektor po konsultacjach z członkami jury i współpracownikami.

Terminy:

przyjmowanie zgłoszeń – do 30 kwietnia 2020

spotkania z wybranymi reżyserami – maj 2020

rozstrzygnięcie konkursu – do 15 czerwca 2020

Uwagi dodatkowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji kosztów realizacji przedstawienia.
 2. Organizator zapewnia pełną ochronę praw autorskich – zawartość nadesłanych projektów, poza zwycięską koncepcją, pozostaje wyłączną własnością ich autorów i nie będzie upubliczniana, a po rozstrzygnięciu konkursu przekazane materiały zostaną odesłane autorom.
 3. Organizator nie ponosi kosztów opracowania zgłaszanych koncepcji (przygotowania scenariusza, projektów, szkiców etc.).
 4. Organizator bierze na siebie funkcję producenta przedstawienia realizowanego według zwycięskiej koncepcji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opieki artystycznej nad ostatecznym kształtem dzieła.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego

Plac Jagielloński 15

26-600 Radom

z dopiskiem: „MFG – konkurs reżyserski

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2020 roku

Osoba do kontaktu: Jolanta Korłub – Ogonkowska tel. 534 199 010, jolantakorlub@teatr.radom.pl

źródło: Teatr Powszechny w Radomiu

KomentarzeCLOSE
CLOSE