full screen background image

Pieniądze na renowację zabytków – przyjmowanie wnioskówTrwa przyjmowanie wniosków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie dofinansowania na remont zabytkowych budynków. W budżecie na 2019 rok na ten cel zarezerwowana jest kwota prawie 20 milionów złotych. – Zachęcam właścicieli tego typu nieruchomości w Radomiu do korzystania z możliwych uzyskania dotacji – mówi prezydent Radosław Witkowski.

O dofinansowanie mogą się ubiegać właściciele zabytków, w tym osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne. Dotyczy to obiektów wpisanych do rejestru zabytków i usytuowanych na terenie województwa mazowieckiego. Pieniądze mogą być przeznaczone na roboty budowlane, które służą zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu substancji zabytku. Dofinansowanie można otrzymać również na sporządzenie ekspertyz technicznych, badań konserwatorskich i architektonicznych oraz dokumentacji konserwatorskiej.

– Zachęcam właścicieli zabytkowych nieruchomości w Radomiu do korzystania z możliwych do uzyskania dotacji. My inwestujemy w rewitalizację zabytków należących do miasta. Obecnie na terenie Miasta Kazimierzowskiego trwają prace w kamienicy Deskurów i w ratuszu, ale niezmiernie istotne jest też zaangażowanie prywatnych właścicieli nieruchomości. Jestem przekonany, że połączenie sił i wspólna troska o wygląd miasta przyniesie efekt, jakiego radomianie oczekują – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace, których realizacja zakończy się do 31 października 2019 r. upływa 28 lutego br. 

Natomiast termin składania wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów) upływa 30 czerwca br.

Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w Delegaturach w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie. Wnioski można składać również pocztą na adres WUOZ w Warszawie. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do WUOZ lub do delegatury WUOZ oraz, dla wniosków wysłanych pocztą, data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek z wykazem niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej urzędu: https://bip.mwkz.pl/dokument/43

Źródło: UM Radom

Komentarze