full screen background image

Pomoc dla rolników, którzy ponieśli stratyOd dziś rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy

Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020

O przyznanie wsparcia mogą się starać rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane m.in. przez powódź, nawalny deszcz, wiosenne przymrozki, grad, huragan, lawinę czy uderzenie pioruna.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, w danym roku kalendarzowym, ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.

O taką pomoc mogą też wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika.

Rolnicy mogą otrzymać wsparcie do 300 tys. zł. Poniesione straty szacuje komisja powołana przez wojewodę.

Wnioski o przyznanie pomocy rolnicy mogą składać do 31 grudnia w regionalnych oddziałach ARMiR lub za pośrednictwem powiatowego biura Agencji bądź wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy, zawierającego dane niezbędne do przyznania pomocy oraz wymagane załączniki, które zostały wyszczególnione w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Komentarze