full screen background image

Radomianie bez zameldowania mogą głosowaćZgodnie z ustawą z dn. 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, wyborcy stale zamieszkali na terenie miasta Radomia bez zameldowania na pobyt stały mogą zostać wpisani do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Miejskim pisemny wniosek.

Wniosek powinien zawierać następujące dane: nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia oraz numer PESEL wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć: kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terenie miasta Radomia. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta Radomia w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. W celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkania na terenie Radomia konieczne jest okazanie dodatkowych dokumentów np. umowa najmu mieszkania, akt własności, rachunki za dokonywane opłaty na wskazany w deklaracji adres.

Należy podkreślić, że Prezydent przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania pod podanym adresem. W razie wątpliwości przeprowadzana jest kontrola lub wywiad środowiskowy.
Warto nadmienić, że zgodnie z art. 248 Kodeksu Karnego, kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei zgodnie z art. 272 Kodeksu Karnego, kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Komunikat podpisał sekretarz miasta Michał Michalski.

Komentarze