Jaki będzie budżet Radomia na rok 2018?Dochody w wysokości 1 mld 137 mln zł i wydatki na poziomie 1 mld 190 mln zł, zakłada projekt budżetu Radomia na rok 2018. Bieżące dochody mają być wyższe od wydatków bieżących o 54 mln zł.

Przyszłoroczne inwestycje pochłoną prawie 150 mln zł.

Dwie największe inwestycje zaplanowane na przyszły rok to kontynuacja prac przy rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego, w tym kamienicy Deskurów i ratusza oraz budowa trasy N-S.

Kontynuowany będzie Radomski Program Drogowy. Nowy wygląd otrzyma Plac Jagielloński. Zostaną dokończone budowy przedszkola przy ul. Kilińskiego i żłobka przy ul. Michałowskiej.

Plan inwestycyjny zakłada także m.in. przebudowę ulic Lekarskiej i Tochtermana wraz z przylegającym do nich parkingiem, przedłużenie bulwarów nad Mleczną , przebudowę niebezpiecznych skrzyżowań, modernizację i budowę ulic w ramach „czynówek”, budowę hali przy PSP 15, oświetlenie ulic miasta, rozbudowę istniejącej wentylacji w radomskim teatrze oraz realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego.

W budżecie ma być zarezerwowane ponad 7 mln zł jako wkład własny w przebudowę Alei Wojska Polskiego oraz ponad 7 mln zł na inwestycje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i Pogotowiu Ratunkowym.

W projekcie planu wydatków jest też m.in. remont pomieszczeń w budynku przy ul. Traugutta 31/33, gdzie ma powstać Centrum Aktywności Seniorów oraz zakup czujników czadu, które mają być nieodpłatnie przekazywane osobom starszym mieszkającym w mieszkaniach wyposażonych w piecyki kąpielowe lub piece węglowe.

Projektem budżetu radni zajmą się na grudniowej sesji.

PROJEKT BUDŻETU 2018

Dochody ogółem – 1 137 143 115 zł
w tym bieżące 1 095 728 004 zł majątkowe – 41 415 111 zł
Wydatki ogółem – 1 190 643 115 zł
w tym bieżące 1 040 939 787 zł majątkowe – 149 703 328 zł (tj. 12,6 % wyd. ogółem)
Deficyt budżetowy – 53 500 000 zł
Nadwyżka operacyjna- 54 788 217 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Największe inwestycje:

1) Rewitalizacja kamienicy „Deskurów” 22 510 000 zł
2) Trasa N-S 19 000 000 zł
3) Radomski Program Drogowy – utwardzenie dróg gruntowych 8 000 000 zł
4) Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1 8 000 000 zł
5) Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu 7 080 000 zł
6) Przebudowa Placu Jagiellońskiego 6 986 000 zł
7) Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych” 5 000 000 zł
8) Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów 4 500 000 zł
9) Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 4 300 000 zł
10) Budowa hali sportowej przy PSP nr 15 3 000 000 zł
11) Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu 3 000 000 zł
12) Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej 2 130 000 zł
13) Budowa kładki na Osiedlu Ustronie – ul. Osiedlowa 2 000 000 zł
14) Udogodnienia ruchu rowerowego i pieszego 2 000 000 zł
15) Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/Szarych Szeregów 2 000 000 zł
16) Rozbudowa ul. Lekarskiej i ul. Tochtermana 2 000 000 zł
17) Oświetlenie ulic miasta 1 500 000 zł
18) Rozbudowa istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w Powszechnym Teatrze im. j. Kochanowskiego 1 500 000 zł
19) Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońska 1 300 000 zł
20) Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic Mieszka I- Królowej Jadwigi-Brzustowska 1 120 000 zł
21) Budowa drogi dojazdowej do siedziby PSE ul. Anny Walentynowicz 1 000 000 zł
22) Przebudowa ul. Kierzkowskiej 1 000 000 zł

Poza tym środki inwestycyjne przeznaczone są również na:
– nabycie akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. od podmiotu zewnętrznego 7 400 000 zł
– inwestycje w szpitalu oraz Pogotowiu Ratunkowym 7 733 096 zł
– dokapitalizowanie Spółki MOSiR w Radomiu 6 800 000 zł
– nabycie nieruchomości do zasobu i gruntów pod ulice 3 000 000 zł
– adaptacja do zmian klimatu – program LIFE 2 000 000 zł
– wyposażenie kamienicy Deskurów 1 000 000 zł

Struktura głównych pozycji wydatków:                 Ogółem:                                                  bieżących:
– wydatki na oświatę i wychowanie –         35,56 % (423,4 mln zł)                          39,95% (415,9 mln zł)
– wydatki na opiekę społeczną –        25,48 % (303,4 mln zł)                                   28,83% (300,1 mln zł)
– wydatki na transport i łączność –         13,73 % (163,4 mln zł)                                    9,41% (97,9 mln zł)
– wydatki na gospod. komunalną i mieszk. –       7,77 % (92,5 mln zł)                         6,98% (72,7 mln zł)
– wydatki na ochronę zdrowia –       1,30 % (9,9 mln zł)                                                    0,74% (7,7 mln zł)
– wydatki na kulturę –      4,34 % (51,6 mln zł)                                                                   1,73% (18,0 mln zł)
– wydatki na kulturę fizyczną i sport –       2,44 % (29,0 mln zł)                                     1,83% (19,0 mln zł)
– wydatki na bezpieczeństwo publiczne –       2,03 % (24,1 mln zł)                                2,32% (24,1 mln zł)
– wydatki na administrację publiczną –      5,27 % (62,8 mln zł)                                    5,82% (60,5 mln zł)

Dochody Ogółem – 1 137 143 115,- w tym:

1/ dochody własne – 528 265 757,- w tym:
a/ dochody z majątku gminy – 37 231 500,-
b/ wpływy z podatków i opłat – 183 337 169,-
w tym: – podatek od nieruchomości – 112 00 000,-
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21 100 000,-
– od czynności cywilno-prawnych – 8 230 000,-
– podatek od środków transportowych – 8 200 000,-
c/ udziały gminy i powiatu w podatk. stanow. dochód budż. państwa – 260 408 786,- w tym:
/fizyczne 247 008 786,- prawne 13 400 000,-/
d/ pozostałe dochody – 26 155 208,-

2/ subwencje – 330 729 563,- w tym:
– oświatowa – 288 278 391,-
– wyrównawcza – 24 150 956,-
– równoważąca – 18 300 216,-

3/ dotacje – 243 109 062,- w tym:
a/ dotacje na zadania bieżące – 253 194 884,-
b/ dotacja na zadania inwestycyjne – 24 907 911,-

4/ dochody majątkowe
– 41 415 111,- w tym:
1. „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej.” – 600 000,-
2. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia – 1 174 416,-
3. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku – etap 1” (Rewitalizacja kamienicy Deskurów) – 23 195 612,-
4. Sprzedaż majątku – 16 262 200,-

 

W łącznej kwocie planowanych wydatków w 2018 roku środki w wysokości 4 800 000, przeznaczone zostaną na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Są to między innymi :
– opryski parków przeciwko komarom i kleszczom – 50 000 zł
– przewóz osób niepełnosprawnych dorosłych na WTZ i ŚDS – 250 000 zł
– Ambulans dla Radomia II – 500 000 zł
– Retropedia dla Radomia – 50 000 zł
– Sport dla wszystkich, remont sali gimnastycznej – 250 000 zł
– Akademia Radomiaka – gramy i kibicujemy z klasą – 300 000 zł
– Piękniejsze Śródmieście – symbole naszego miasta w formie małej architektury – 200 000 zł
– Budowa lodowiska całorocznego – 600 000 zł
– Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku Godów – 200 000 zł
– Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz siłowni na wolnym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 ul. Starokrakowska 124/128 – 700 000 zł
– Budowa placu ćwiczeń – street workout w parku Południe – 100 000 zł
– Przebudowa placu zabaw i boiska przy Publicznym Ogródku Jordanowskim ul. Śniadeckich 9 – 500 000 zł
– Parklety – mobilne skwery dla Radomia – Akademickie – 100 000 zł
– Wykonanie chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych – 200 000 zł
– Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska 19 – 600 000 zł
– Budowa siłowni zewnętrznej, wymiana elementów małej architektury oraz przebudowa schodów w Parku im. J. Rózika – 200 000 zł

KomentarzeCLOSE
CLOSE