Kilkutysięczna pula w konkursie na scenariusz uroczystości szkolnej1000 zł to główna nagroda w konkursie na SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNEJ ZWIĄZANEJ ZE 100-LECIEM ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ RADOM dla szkół podstawowych i ponad podstawowych. Konkurs to wspólna inicjatywa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Radomia oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Jak podkreślał Janusz Wieczorek, przewodniczący zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Radomia, konkurs jest zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Radom, które przypada w tym roku. Konkurs dotyczy scenariusza imprezy szkolnej, ale warunkiem podstawowym jest wykorzystanie materiałów Radomskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Czytelni Regionalnej.

Laureaci konkursy będą mieli okazję zaprezentować się w szkołach i podzielić swoimi pomysłami, uwzględnionymi w scenariuszu. Ponadto przewidziane są nagrody pieniężne w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych i średnich, po 1000 zł za wygraną, oraz po 500 zł za wyróżnienie.

W konkursie nie liczy się wiek, lecz kreatywność. Swoje uczestnictwo mogą zgłosić zarówno uczniowie jak i ich rodzice, czy nauczyciele, a także wszystkie osoby zainteresowane zasobami MBP w Radomiu. Jednym z najważniejszych wymagań scenariusza jest określenie tematu oraz czasu trwania imprezy, nie dłuższego niż 40 min. Uczestnicy konkursu muszą również pamiętać o wykorzystaniu dekoracji i rekwizytów.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania uczniów historią własnego miasta, ale to nie wszystko. Jak stwierdził Janusz Wieczorek, konkurs ma za zadanie uatrakcyjnić imprezy szkolne, które często są na nie najlepszym poziomie. Kolejnym celem całej inicjatywy jest popularyzacja zasobów MBP. Zbiory naszej biblioteki są wyjątkowe i warto z nich korzystać nawet w erze internetu.

Scenariusz uroczystości szkolnej należy przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu w terminie do piątku 20.04.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie czerwca bieżącego roku.

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNEJ Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ m. RADOM Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW RADOMSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ I CZYTELNI REGIONALNEJ MBP w RADOMIU
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizuje Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Radomia oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Radomiu im. J.A. i A.S. Załuskich, zwani dalej Organizatorami.
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz uroczystości szkolnej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
wzbogacający tradycyjny program nauczania o materiały ikonograficzne
i tekstowe znajdujące się w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
– dla szkół podstawowych,
– dla szkół ponadpodstawowych.

§ 2
Cele konkursu
1. Wzbogacenie tradycyjnych zajęć szkolnych poprzez wykorzystanie nowych technologii.
2. Rozwijanie więzi emocjonalnej młodzieży ze swoją „małą ojczyzną”.
3. Zachęcanie młodzieży i nauczycieli do korzystania z materiałów znajdujących się w zasobach
Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.
4. Wzmacnianie poczucia łączności z dorobkiem przodków i tradycją niepodległościową miasta.
5. Wzrost zainteresowania uczniów historią własnego miasta i regionu oraz pobudzenie odbiorcy
do refleksji nad własną tożsamością.
6. Wymienione cele są wspólne dla obu kategorii scenariuszy.

§ 3
Uczestnictwo w Konkursie i forma zgłoszenia
1. Konkurs skierowany jest do uczniów, nauczycieli, nauczycieli-metodyków, studentów kierunków
pedagogicznych i pokrewnych, rodziców uczniów oraz wszystkich zainteresowanych
wykorzystaniem zasobów cyfrowych w procesie nauczania i wychowania patriotycznego
młodzieży, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna lub 2-3 osobowy zespół osób fizycznych.
3. Uczestnik Konkursu lub zespół Uczestników muszą być autorami scenariusza.
4. Uczestnicy Konkursu muszą oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw
i roszczeń osób trzecich.
5. Scenariusz należy przesłać na adres MBP w terminie do 10 marca 2018 r. z dopiskiem
„Konkurs na scenariusz uroczystości szkolnej”. Scenariusze złożone po tym terminie nie
będą brały udziału w Konkursie.
6. Przesłany scenariusz staje się własnością Organizatorów i może być udostępniony na ich
stronach internetowych oraz przekazany do realizacji w szkołach i placówkach oświatowych
Radomia z możliwością wprowadzenia zmian polegających na przystosowaniu go do potrzeb
realizacji widowiska.

§ 4
Wymagania dotyczące scenariusza
a) określenie tematu, czasu (nie dłużej niż 40 minut), celu i miejsca uroczystości oraz postaci
w nim występujących.
b) stosowane techniki przekazu np. pokaz, inscenizacja słowno – muzyczna, symulacja ról,
wywiad, dialogi i komentarze (narrator) wykorzystanie elementów filmu itp.
c) wykorzystanie dekoracji i rekwizytów
d) plan uroczystości (w punktach)
e) planowana liczba uczestników zaangażowanych w realizację scenariusza oraz jego odbiorców.
f) wykaz wykorzystanych tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych i ikonograficznych
etc. (minimum 3 pozycje). Dopuszcza się korzystanie z materiałów prywatnych lub pochodzących
z innych źródeł pod warunkiem, że przynajmniej 1\3 z nich znajduje się w zasobach
MBP w Radomiu.

§ 5
Kryteria ocen
Scenariusze oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:
a) dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy (czas trwania uroczystości, dynamika
i jego wewnętrzna spójność);
b) konstrukcja scenariusza – jego wymiar autorski oraz walory emocjonalne i poznawcze;
c) innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod przekazu;
d) sposób wykorzystania materiałów tekstowych, audiowizualnych i ikonograficznych.

§ 6
Komisja Konkursu
1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
2. Komisja odpowiada za prawidłowy przebieg Konkursu.
3. Komisja powołuje Jury, które po przeglądzie wszystkich nadesłanych prac wyłoni zwycięski
scenariusz w każdej kategorii konkursowej, przyznając im główną nagrodę oraz wyróżnienie.
4. Jury ma prawo nie przyznać głównej nagrody i zdecydować o liczbie wyróżnień.

§ 7
Terminarz Konkursu
Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony w listopadzie 2017 roku a jego rozstrzygnięcie nastąpi
w pierwszej połowie czerwca 2018 roku.

§ 8
Nagrody
1. Zostaną ufundowane dwie nagrody główne oraz dwa wyróżnienia po jednym w każdej kategorii.
Nagroda główna wynosi 1000 zł. brutto a wyróżnienie 500 zł. brutto.
2. Jury może zadecydować o innym podziale puli nagród, zgodnie z § 6 pkt 4. niniejszego regulaminu.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Komisja Konkursowa nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach
i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Przysłanie pracy konkursowej na adres organizatorów jest równoznaczne z jego akceptacją.
3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia
od realizacji konkursu.
4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i aktualizacji
jego zapisów na swoich stronach internetowych.

Organizatorzy Konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna
im. J.A. i A.S. Załuskich w Radomiu
Towarzystwo Miłośników
Historii i Zabytków Radomia

Komentarze