full screen background image
Search

NIEBIESKI TYDZIEŃ – procedura „Niebieskiej Karty”

->

W Radomiu rozpoczął się NIEBIESKI TYDZIEŃ. To czas, kiedy ofiary lub świadkowie przemocy w rodzinie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów: psychologów, prawników, funkcjonariuszy policji lub dowiedzieć się o procedurze „Niebieskiej Karty” w dwóch ośrodkach: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej/Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ulicy Grabowej 17 oraz w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ulicy Malczewskiego 20 b.

Do radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ciągu roku wpływa ok. 1400 spraw. Dotyczą one najczęściej znęcania się fizycznego i psychicznego na członkach rodziny. Nierzadko takim sytuacjom towarzyszy alkohol. Jednym z narzędzi służącym do przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest „Niebieska Karta”.

Ponad 580  „Niebieskich Kart” w Radomiu w 2018 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” w 2018 roku wpłynęło 581 formularzy „Niebieska Karta” z czego 578 formularzy zostało skierowanych do stałych grup roboczych przy Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy, a 3 procedury „Niebieskiej Karty” przekazano do gmin właściwych miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania osób pokrzywdzonych.

– W naszym mieście założonych jest kilkaset „Niebieskich Kart”. Najważniejsze jest, by ofiara zareagowała jak najwcześniej. Wtedy wszczęcie procedury może skutecznie rozwiązać problem – mówił Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

Współpraca między służbami

Ideą procedury „Niebieskiej Karty” jest współpraca między służbami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania wobec osób stosujących przemoc oraz na rzecz ochrony osób krzywdzonych. Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia odpowiedniego formularza przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty. Powinno to nastąpić w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożliwy, bez udziału tej osoby.

Posiedzenia – osobne spotkania dla ofiar i agresorów

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po podpisaniu formularza przekazuje go pozostałym członkom zespołu lub grupy roboczej. Następnie na posiedzenie grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego, zaprasza się osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Na posiedzenie nie zaprasza się dzieci. – Ofiara jest zapraszana na posiedzenie, a agresor jest wzywany. Posiedzenia odbywają się oczywiście osobno. Niestety agresor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za niewstawienie się, ale przeważnie przychodzi na takie spotkanie, by się wytłumaczyć – podkreślił Włodzimierz Wolski.

Zgodnie z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia funkcjonują Stałe Grupy Robocze przy Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy. W 2018 roku grupy robocze spotkały się 1769 razy.

Pomoc ofierze

Zadaniem poszczególnych służb zajmujących się procedurą „Niebieskiej Karty” jest przede wszystkim poinformowanie osoby doznającej przemocy o formach i miejscach pomocy udzielnej osobom uwikłanym w przemoc, a także zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą. Dodatkowo przedstawiciel ochrony zdrowia winien poinformować osobę o możliwości uzyskania zaświadczenia o rodzajach i przyczynach uszkodzeń ciała w związku z użyciem przemocy w rodzinie.

Oprócz tego przedstawiciel oświaty i pomocy społecznej, a także gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ma zdiagnozować sytuację i potrzeby osoby doznającej przemocy oraz może prowadzić rozmowy z osobami stosującymi przemoc. Pracownik socjalny ma dodatkowo zapewnić schronienie osobie doświadczającej przemocy ” jeżeli wymaga tego sytuacja.

– Warto pamiętać, że celem „Niebieskiej Karty”, poza udzieleniem pomocy ofierze, jest wpłynięcie na agresora. Nie chodzi tu, by udowodnić osobie stosującej przemoc winę, lecz by sprawić, by do takich sytuacji nie dochodziło. Czasami sam fakt, że procedura „Niebieskiej Karty” została wszczęta, działa jak kubeł zimnej wody na agresora, ale przeważnie wtedy, gdy konflikt i reakcje z nim związane są w początkowym stadium – dodał Włodzimierz Wolski, dyrektor OIK w Radomiu.

Obecnie obowiązująca procedura „Niebieskiej Karty” w pierwotnej wersji została opracowana przez Komendę Główną Policji oraz Komendę Stołeczną Policji przy współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wprowadzona do praktyki działania policji w 1998 r.

Więcej informacji na temat NIEBIESKIEGO TYGODNIA znajdziesz tutaj.

Komentarze