full screen background image

Radom: Pójdą w kamasze – zaczęła się kwalifikacja wojskowaDo 18 kwietnia w Radomiu potrwa kwalifikacja wojskowa. Obowiązek stawienia się na komisji wojskowej mają mężczyźni urodzenie w 1998 roku.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Radomiu, będzie urzędować w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Lubońskiego 2 od godz. 15.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. Wszystkie te osoby muszą mieć skończone 18 lat.

Osoby, które otrzymają wezwanie do kwalifikacji wojskowej muszą zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Istnieje możliwość przełożenia terminu wskazanego w wezwaniu imiennym tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają:
1. Mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1994-1997, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy dostaną wezwanie do kwalifikacji wojskowej, na komisję powinny zabrać ze sobą:
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
– dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. próbny egzamin maturalny) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w celu ustalenia innego terminu. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W stosunku do osób niepełnosprawnych. wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie ma konieczności osobistego stawiennictwa przed Komisją. W imieniu tej osoby wszelkich czynności w tym zakresie może dokonać osoba uprawniona ( tj. rodzic, przedstawiciel prawny) przedstawiając Komisji dowód osobisty niepełnosprawnego, kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza stwierdzające rodzaj schorzenia.

Takie osoby przyjmowane będą w pierwszej kolejności.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny tj. mężczyźni, którzy mają orzeczoną kategorię zdrowia i posiadają książeczkę wojskową muszą zabrać ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– dokumentację medyczną ( w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
– książeczkę wojskową.

Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej udzielane są w Wydziale Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego tel. (48) 36 20 695 lub 36 20 576.

Komentarze