full screen background image

Przetarg na budowę drogi startowej na lotnisku w RadomiuPrzedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ogłosiło przetarg na budowę drogi startowej na lotnisku w Radomiu w innym wariancie, ale z zachowaniem początkowego terminu otwarcia. Wcześniejszy przetarg dotyczący przebudowy i wydłużenia drogi startowej na lotnisku Radom-Sadków, zakładał koszt inwestycji ok. 88 mln. zł  i czas budowy – 52 tygodnie. Z uwagi na jakość dokumentacji przejętej z miejskiej spółki, warunki pozostawiały wiele kwestii otwartych, w tym istotne kwestie ryzyk dla wykonawców.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione 31.01.2019 r. z uwagi na fakt, że wartość najkorzystniejszej – jedynej – oferty wyniosła 288 mln zł. Jej wysokość w dużej mierze wiązała się z wzięciem pod uwagę wszystkich ryzyk po stronie wykonawcy, w szczególności dotyczących uwzględnienia maksymalnego zakresu robót sprowadzających się w praktyce do wybudowania nowej drogi startowej, a nie jej przedłużenia o 500 metrów, jak również kwestii uzyskania nowych pozwoleń.

W trakcie postępowania przetargowego do PPL wpłynęło około 400 pytań, które wymagały wyjaśnienia. Finalnie złożono tylko jedną ofertę, przewyższającą ustalony limit, w efekcie czego, jak wspomniano wyżej, postępowanie zostało unieważnione.

W tej sytuacji Zamawiający rozważał 2 możliwości. W wariancie pierwszym brano pod uwagę powtórzenie przetargu na dokładnie takich samych zasadach, w identycznym kształcie przyjmując, że tym razem wykonawcy będą bazowali na uzyskanych wcześniej odpowiedziach, w szczególności dotyczących projektu budowlanego, jednak przy jednoczesnym wydłużeniu czasu realizacji inwestycji z 52 do 64 tygodni. Wówczas otwarcie kopert nastąpiłoby 27.02.2019 roku.

Zważywszy na wyniki dokładnej analizy dokonanej przez Zamawiającego, opartej w dużej mierze na treści i charakterze zapytań, które wpłynęły w trakcie pierwszego przetargu oraz uwzględniając odpowiedzi na te pytania, a także fakt, że PPL równolegle z postępowaniem na wybór wykonawcy drogi startowej realizował inne prace, takie, jak:
– Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu,
– Opracowanie mapy do celów projektowych,
– Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej,

zdecydowano o wyborze wariantu 2, w którym wyniki tych analiz zostaną odzwierciedlone w postaci wprowadzonych zmian do dokumentacji przetargowej, doprecyzowując zakres robót i zwiększając ryzyko związane z procesem inwestycyjnym. Również w tym wariancie wydłużono czas realizacji inwestycji do 64 tygodni.

Istotnym elementem doszczegółowienia dokumentacji przetargowej było doprecyzowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także bardziej dogodne dla potencjalnych wykonawców rozłożenie ryzyk realizacyjnych. Oczywiście, uaktualniona dokumentacja przetargowa będzie zawierała wszelkie wyjaśnienia, jakie Zamawiający udzielił na pytania, które wpłynęły w pierwszym postępowaniu.

Należy podkreślić, iż zarówno wariant pierwszy, jak i wariant drugi powtórzonego postępowania skutkują zakończeniem prac oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w sierpniu 2020. Jest to zatem termin bezpieczny w stosunku do planowanej daty otwarcia lotniska jaką jest listopad 2020.
W ocenie PPL wariant drugi daje również większe prawdopodobieństwo jego skutecznego zakończenia. Według zaktualizowanego harmonogramu rozpoczęcie kolejnego postępowania przypada na pierwszą połowę marca 2019 r (po zaktualizowaniu dokumentacji przetargowej, jak wyżej opisano), natomiast podpisanie umowy z wykonawcą przewidziane jest na drugą połowę czerwca 2019 r. Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jak wspomniano wcześniej, nastąpi w końcu sierpnia 2020.

Źródło: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Komentarze