full screen background image
Search

Studencie obroniłeś się? Możesz wygrać 6 tys. zł!


Trwa nabór do konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”. Do wygrania od 2 do 6 tys. zł. Termin zgłoszeń upływa w piątek, 29 czerwca br.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, licencjackie lub magisterskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Radomia. Celem konkursu jest wykorzystanie potencjału młodych i kreatywnych osób w procesie kształtowania polityki rozwoju miasta oraz promowanie nowatorskich rozwiązań sprzyjających rozwojowi Radomia.

Na konkurs będą przyjmowane prace obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu. Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do 29.06.2018 r. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w kwocie 6 tys. złotych. Nagroda za drugie miejsce wyniesie 4 tys. zł, a za trzecie – 2 tys. zł.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
– poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
– streszczenie pracy, w formie papierowej, wskazujące na jej walory w aspekcie rozwoju gospodarczego Radomia (nie powinno przekraczać 3-5 stron);
– pełny tekst pracy w wersji elektronicznej (na dysku CD-ROM) w ogólnodostępnym formacie;
– oświadczenie promotora oraz autora/autorów pracy wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
– oświadczenie autora/autorów o udzieleniu Gminie Miasta Radomia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy w zakresie publikacji oraz rozpowszechnienia całości lub jej fragmentów za pośrednictwem strony internetowej oraz drukowanych materiałów promocyjnych i publikacji Urzędu Miejskiego w Radomiu;
– zgodę uczelni na pierwszeństwo publikacji przez Gminę Miasta Radomia zgłoszonej do konkursu pracy w przypadku, gdy od jej obrony minęło mniej niż 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu dostępne są na stronie www.investinradom.pl w zakładce Ogłoszenia.

Komentarze