full screen background image
Search

5 mln zł na mazowieckie zabytki


Zamki, pałace, dwory oraz przydrożne kapliczki i monumentalne świątynie – to mazowieckie zabytki, które ciągle wymagają wsparcia, dlatego samorząd Mazowsza przeznaczy na renowacje wpisanych do rejestru obiektów 5 mln zł. Wnioski o dotacje przyjmowane są do końca lutego

– Dobra sytuacja finansowa Mazowsza pozwala nam w tym roku wrócić do zadania, które jeszcze kilka lat temu systematycznie realizowaliśmy, i dzięki któremu wiele wielkich, ale też mniejszych mazowieckich pereł architektury i sztuki zostało odnowionych. Ciągle jest wiele do zrobienia, dlatego cieszy mnie, że będziemy mogli pomóc. Zachęcam wszystkich tych, którym troska o nasze kulturalne Mazowsze jest szczególnie bliska do ubiegania się o te środki – mówi marszałek Adam Struzik.

Które zabytki mają szansę na wsparcie?

Ubiegający się o dotację mają szansę na wsparcie nawet do 200 tys. zł.* Dotacje mogą być udzielone na zabytki wpisane do rejestru zabytków. Muszą one na stałe znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być dostępne publicznie. Wnioskujący muszą pamiętać, aby wykazać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe zabytku dla mieszkańców naszego regionu.

*Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku. Jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, lub jeśli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku jest szansa na uzyskanie dotacji nawet do 100 proc. wartości nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót.

Na co wsparcie?

Dotacje będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Za te pieniądze będzie więc można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

Ponadto za pieniądze z dotacji będzie można zapłacić za wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Wnioskujący mogą się także ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego.

Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To także szansa na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Wsparcie będzie można też przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one również wpisane do rejestru zabytków.

Kto może się ubiegać o dotację?

O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wypełniony „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych (na płycie CD, DVD lub innym nośniku).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Kultura i Turystyka” oraz na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Aktualności”.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej pod nr tel. (22) 59-79-244, (22) 59-79-230; (22) 59-79-530 lub adresami e-mail: kamila.kowalikowska@mazovia.pl; anna.skrzypek@mazovia.pl; mariusz.mroz@mazovia.pl.

KomentarzeCLOSE
CLOSE