full screen background image

Małe dotacje dla mazowieckich organizacji pozarządowychW budżecie województwa mazowieckiego na 2018 rok dostępne są środki z przeznaczeniem na udzielenie organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym tzw. małych dotacji. Kwota dostępnych środków to 76 112,00 zł. Organizacje mogą się starać maksymalnie o 10 000 zł dofinansowania.

Celem przekazywania środków na „małe dotacje” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uznając celowość realizacji zadania będzie brał m.in. pod uwagę czy zaproponowane zadania publiczne mają na celu rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w ramach klastrów funkcjonujących na Mazowszu lub przyczynią się do promocji, profesjonalizacji działalności mazowieckich klastrów.

Oferta powinna także zawierać informacje dotyczące:
 • Klastra, na rzecz którego realizowane będzie zadanie (należy wskazać pełną nazwę klastra)
 • Działalności klastra, liczby podmiotów zrzeszonych w ramach klastra
 • Obszaru działalności klastra, ze wskazaniem czy klaster wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego

Zgodnie z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w przypadku oferty składanej w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy możliwe jest zarówno ujęcie w ofercie wkładu własnego oferenta, jak i określenie zakresu finansowania na poziomie 100% ze środków z budżetu Województwa.

Zasady:
 • Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł
 • Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł
 • Oferty należy składać minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem zadania publicznego
 • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni
 • Termin zakończenia realizacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2018 roku
 • Projekt powinien być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego konkursu ofert
 • Oferty należy składać przez Generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty i podpisanie jej (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wymienione w Dziale 2 KRS lub innym rejestrze, bądź których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw) a następnie niezwłoczne złożenie w zamkniętej kopercie (z dopiskiem Nabór ofert w trybie art. 19a – „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości):

 • osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26
 • osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień dostarczenia jej w papierowej wersji.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji, tel. (022) 51 17 424, (022) 51 17 428.

Źródło: mazovia.pl

Komentarze