Rusza program inicjatyw lokalnych w PionkachW Pionkach rozpoczyna się współpraca miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania  na rzecz społeczności lokalnej

 Mieszkańcy, współpracując z samorządem, będą mogli zgłaszać projekty dotyczące modernizacji dróg, budowy ścieżek rowerowych czy osiedlowych placów zabaw. Program w swoim założeniu ma realizować pomysły zaproponowane przez lokalną społeczność – mówi burmistrz Pionek, Robert Kowalczyk. 

 

Każdy wniosek zgłoszony do programu zostanie poddany ocenie względem szczegółowych kryteriów, informuje Kowalczyk. 

Program inicjatywa lokalna zakłada możliwość realizacji szeregu zadań i inwestycji, które bezpośrednio zaspokoją potrzeby mieszkańców. Najlepiej ocenione projekty otrzymają dofinansowanie 70 procent kosztów inwestycji.

Poniżej można zapoznać się  informacjami dotyczącymi inicjatywy lokalnej w Pionkach. Materiały pochodzą ze strony Urzędu Miasta Pionki.

Program inicjatywa lokalna – jakie zakłada możliwości realizacji inwestycji?

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg lokalnych chodników i ciągów pieszo-jezdnych,
  • budowa elementów małej architektury takiej jak: place zabaw, tereny rekreacyjne, oświetlenie uliczne,
  • poprawa bezpieczeństwa.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć grupa mieszkańców, którzy są zainteresowani podjęciem wspólnej inicjatywy. Składane wnioski poddane będą ocenie formalnej, w której zostanie zweryfikowana zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i planami inwestycyjnymi Gminy Miasta Pionki oraz techniczna możliwość realizacji zadania.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej zostaną one poddane dalszej ocenie względem kryteriów merytoryczno-finansowych, gdzie weryfikowana będzie celowość realizacji zadania, stan przygotowania, ilość odbiorców inwestycji oraz udział finansowy Inicjatora. Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści z pracownikami Urzędu Miasta Pionki.

Podmioty uczestniczące w inicjatywie zostają zwolnione z opłaty adiacenckiej w przypadku inwestycji o charakterze drogowym.

Najlepiej ocenione zadania i projekty otrzymają dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji.

Wnioskodawca pokrywa minimum 30% kosztów realizacji zadania. Forma udziału w zadaniu może być rzeczowa, finansowa lub społeczna.

Jak wygląda proces inicjatywy lokalnej:

  1. Mieszkańcy przygotowują koncepcję, zbierają chętnych uczestników programu.
  2. Inicjatorzy składają wniosek do Burmistrza Miasta Pionki. Wzór wniosku dostępny jest poniżej.
  3. Wniosek zostaje poddany ocenie względem szczegółowych kryteriów.
  4. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i uzyskaniu wymaganej liczby punktów zadanie będzie realizowane.
  5. Podpisanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miasto Pionki, w celu ustalenia szczegółów i  terminu realizacji inwestycji.
  6. Przeprowadzenie inwestycji.

Wprowadzenie inicjatywy lokalnej w wielu miastach w Polsce ułatwiło współpracę na linii Mieszkańcy– Samorządu. Przyczyniło się również do rozwoju infrastruktury drogowej czy też budowy nowych placów zabaw i siłowni plenerowych.

Komentarze