Nowa szkoła branżowa w JedlińskuOd 1 września bieżącego roku w Jedlińsku zacznie funkcjonować Branżowa Szkoła I Stopnia. Starosta radomski Mirosław Ślifirczyk, wicestarosta Leszek Margas oraz wójt gminy Jedlińsk Paweł Dziewierz, podpisali porozumienie w tej sprawie. Absolwenci uzyskają dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wykształcenie zasadnicze branżowe.

Na mocy umowy, powiat radomski, do którego należą szkoły ponadgimnazjalne, przekazał gminie Jedlińsk zadanie utworzenia i prowadzenia „branżówki”. Nadzór pedagogiczny nad placówką obejmie Mazowiecki Kurator Oświaty. Gmina będzie pełnić funkcję organu prowadzącego szkołę i zobowiązuje się m. in. przeznaczyć na jej funkcjonowanie środki finansowe, zapewni odpowiednią bazę lokalową, w tym wyposażenie sal dydaktycznych i niezbędny sprzęt do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz zapewni obsługę organizacyjną i administracyjną.

Siedzibą szkoły zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku przy ul. Konopnickiej 2. Placówka będzie oferować kształcenie w następujących zawodach: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, murarz – tynkarz, betoniarz – zbrojarz, cieśla, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik oraz fryzjer. Kierunki kształcenia mogą zostać poszerzone w miarę potrzeb edukacyjnych uczniów. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie u pracodawców, którzy zadeklarowali chęć współpracy ze szkołą.

KomentarzeCLOSE
CLOSE