Dofinansowanie zabytków z subregionu radomskiegoSą wizytówką wielu miejscowości i mogą pochwalić się długoletnią historią. Mazowieckie zabytki, bo o nich mowa czekają wielkie zmiany. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 5 mln zł w 67 z nich przeprowadzone zostaną remonty oraz prace konserwatorskie i restauratorskie. Dofinansowanie otrzyma również 11 projektów z subregionu radomskiego. Dziś beneficjenci odebrali symboliczne czeki o łącznej wartości 800 tys. zł.

– To bardzo ważne wsparcie, które daje możliwość uratowania wielu cennych perełek architektury. W przypadku obiektów zabytkowych jest to o tyle istotne, że wszelkie prace związane z ich odnową wymagają nie tylko wiele pracy, ale przede wszystkim dużych nakładów finansowych – mówił Rafał Rajkowski członek zarządu województwa mazowieckiego.

Wnioski o dofinansowanie można było składać od 1 do 28 lutego br. W sumie do urzędu marszałkowskiego wpłynęły 144 projekty, na łączną kwotę 21 mln zł. Każdy z nich zakładał przeprowadzenie robót budowalnych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich.

Podczas oceny komisja brała pod uwagę m.in. stan zachowania zabytku, jego wartość historyczną, artystyczną, kulturową i naukową, dostępność dla turystów oraz kosztorys prac. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 67 projektów na kwotę 5 mln zł. Wśród nich znalazło się 11 z subregionu radomskiego na kwotę 800 tys. zł:

 • renowacja elewacji kościoła pw. Świętego Krzyża w Borkowicach – dofinansowanie 80 tys. zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytyku – nekropolia Podlodowskich (etap II: remont wież wraz z dokończeniem izolacji poziomej budynku kościoła) – dofinansowanie 110 tys. zł;
 • prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym „Chrystusa Ukrzyżowanego” w kościele św. Mikołaja Biskupa w Grójcu – dofinansowanie 90 tys. zł;
 • renowacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego obiektu kościelnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Kowali – dofinansowanie 85 tys. zł;
 • remont elewacji kościoła p.w. św. Zygmunta w Siennie – dofinansowanie 80 tys. zł;
 • wymiana pokrycia dachowego i częściowa odbudowa gzymsu wieńczącego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Promnie zlokalizowanej w zabytkowym pałacu – dofinansowanie 70 tys. zł;
 • remont elewacji w zakresie wątku ceglanego oraz kamiennych i betonowych dekoracji elewacji w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu – dofinansowanie 85 tys. zł;
 • remont konserwatorski ścian, sklepień oraz dekoracji sztukatorskich nawy głównej, kaplic bocznych i kruchty we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą – dofinansowanie 70 tys. zł;
 • zabezpieczenie ścian przed wilgocią w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie – dofinansowanie 50 tys. zł;
 • wymiana okien, renowacja krat, renowacja stolarki drzwiowej w kościele pw. Opieki św. Józefa w Jedlni-Letnisko – dofinansowanie 30 tys. zł;
  prace konserwatorsko-restauratorskie dla wystroju malarskiego wnętrza kościoła parafialnego p.w. Św. Katarzyny w Wieniawie – dofinansowanie 50 tys. zł.

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

Dotacje z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Za te środki będzie więc można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

Ponadto za środki z budżetu Mazowsza będzie można zapłacić za wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Wnioskujący mogą się również ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinasowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Komentarze